Referat fra generalforsamling 2019

 

Sønderholm Varmeværk afholdt årlig generalforsamling onsdag d. 18. september 2019 i Sognegården.

Agendaen jf. vores vedtægter var som følger:

1.    Valg af dirigent
2.    Beretning for det forløbne regnskabsår
3.    Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4.    Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5.    Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6.    Indkomne forslag fra andelshavere.
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.    Valg af suppleanter til bestyrelsen
9.    Valg af revisor.
10.  Eventuelt


Her kan du se regnskabet og læse referatet fra generalforsamlingen...

På bestyrelsens vegne

Morten Ellermann