Generalforsamling 2022

Sønderholm Varmeværk afholder årlig generalforsamling onsdag d. 27. september kl. 19.30 i Sognegården.

Agenda ifølge vedtægterne er som følger:

1.    Valg af dirigent
2.    Beretning for det forløbne regnskabsår
3.    Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4.    Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5.    Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6.    Indkomne forslag fra andelshavere.
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.    Valg af suppleanter til bestyrelsen
9.    Valg af revisor.
10.  Eventuelt


Vi glæder os til at se jer alle.

På bestyrelsens vegne